ELS COPONS de BULLIDOR

(Tàrrega, Cervera)

La nissaga dels Copons prové de les planes de Lleida durant el segle XII on les guerres de bandositats de la noblesa va ésser un constant durant tot el segle. La nissaga es va anar diversificant (La Manresana,, Buillidor, Malmercat, Puigroig - Vilafranca del Penedès , Barcelona ...). A més de militars, els Copons ocupen alts càrrecs de l'administració, la justícia i el clergat de Catalunya. Es van emparentar amb les més importants famílies nobles del Principat.

La branca dels Copons de Malmercat al Pallars Sobirà va destacar sobre tot en la guerra de successió i en el setge de Barcelona del 1714.

Joan de Copons i Alentorn 8è Sr. de Copons, Durbán, Balsareny, Albarells ..(Corts 1430) = 1432 Beatriu Gibert = Àngela Guimerà, +1450
Ramón de Copons i Gibert 9è Sr. de Copons = 1462 Violant de Calders 1474 va rebre la jurisdicció criminal sobre Copons i Durban del rei Joan II Dalmau de Copons i Guimerà 1r Sr. de Bullidor (El va comprar el 1487) = Leonor de Bardají =1520 Mª Alentorn = Fca Pasqual.
Ramón de Copons i de Calders 10è Sr. de Copons = 1489 Rafela Hospital = Mª d'Oluja (sense descendencia) testament 1536. Plets. El castell seria venut el 1667 Joan de Copons i de Bardaji 2n Sr. de Bullidor = Àngela Gimerà Juan Ot de Copons i de Bardaji, Sr. d'Espitlles Gerard de Copons i Alentorn Cavaler de St. Joan Agata Copons Alentorn Blanca Copons Pasqual
 

Dalmau de Copons i Guimerà 3r Sr. de Bullidor = 1520 Mariana D'Alentorn Aymerich = Àngela Camporells. Va pledejà pel títol de Copons al·legant concòrdia amb Mª d'Oluja. 1575 Testà 1607. Anomenà hereu seu a Jaume de Copons i Maiol 2n Sr. d'Espitlles

 

 

Documents a l'Arxiu de Vilassar de Dalt


 1. Signatura: 25-2-28 (B-6)
  Signatura antiga 1: 304
  Tipologia: TESTAMENT
  Data literal: die decimo mensis iunii anno a n.d. millesimo quingentesimo nono
  Data: 10/06/1509
  Lloc: Segur
  Notari: Joan Roqueta, prevere de l'església i castell de Segur i notari públic de la dita rectoria
  Fons de procedència:
  Regest en català: Joan de Caldes, donzell, senyor del castell i la baronia de Segur, ordena testament. Nomena marmessors a la seva muller Violant de Caldes, al seu gendre Pere Olivera, donzell de Tàrrega, a Dalmau de Copons, senyor del Bullidor, i a Ramon de Copons, castlà del lloc de Copons. Disposa ser enterrat a l'església parroquial de Segur, a la capella de la seva família. Nomena hereu universal al seu fill Joan de Caldes.
  Suport material: Pergamí
  Llengua del document: Llatí
  Estat de conservació: Regular
  Mides: 320 x 467 mm
  Altres: Té dos forats al plec vertical central. Alguna taca d'humitat i notes dorsals.
  Antropònims nobiliaris
  Joan de Caldes, donzell, senyor del castell i la baronia de Segur
  Violant de Caldes
  Dalmau de Copons, senyor del Bullidor
  Ramon de Copons, castlà del lloc de Copons
  Joan de Caldes
  Topònims
  Tàrrega
  Segur

Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt: Ramon de Sarriera i Fernández de Muniain Marqués de Barberà i de la Manresana

Molta informació d'aquest quadre és extreta de MORALES ROCA Fco José: Próceres habilitados en las cortes dels pricipado de Catalunya, siglo XVII (1599 - 1713) Madrid 1983.

MITJANA DE LAS DOBLAS, E: La Casa de Copons. Barcelona, 1958