ELS COPONS de Moià

La nissaga dels Copons prové de les planes de Lleida durant el segle XII on les guerres de bandositats de la noblesa va ésser un constant durant tot el segle. La nissaga es va anar diversificant (La Manresana,, Buillidor, Malmercat, Puigroig - Vilafranca del Penedès , Barcelona ...). A més de militars, els Copons ocupen alts càrrecs de l'administració, la justícia i el clergat de Catalunya. Es van emparentar amb les més importants famílies nobles del Principat.

 

Dalmau de Copons i Guimerà 2n Sr. de Bullidor (El va comprar el 1487) = Leonor de Bardají = Mª Alentorn = Fca Pascual + 1575
Juan Ot de Copons i de Bardaji 1r Sr. d'Espitlles = 1516 Eufresina Espitlles = Elfa Maiol Montsonís i Espitlles
Jaume de Copons i Mayol, 2n Sr. d'Espitlles, 4t Sr. de Bullidor i 10è Sr. de Copons. (Dalmau de Copons i Guimerà 3r Sr. de Bullidor i 9è Sr. de Copons l'anomenà hereu seu) = Francesca Berthomeu, filla de D. Miquel Sr. de Florejachs. Testà el 1555

 

Dalmau de Copons i Berthomeu 3r Sr. d'Espitlles, 5è de Bullidor etc.Veguer de Vilafranca = Francesca Aiguaviva-Tamarit Jerònim de Copons i Berthomeu = Àngela Teixidor Sra. de la Torre de Moia testà el 1642 Berenguer
........................................... ...................................................V
Francesc de Copons i Teixidor 2n Sr de la Torre de Moia = 1646 Elena Junyent = Magdalena Berart Pere, bisbe d'Urgell
.... . .......... .....................................V
Anna de Copons i Berart 3a Sra de la Torre de Moia Austracista, exiliada a Viena = 1673 Ramón de Copons Grimau (cosí seu) 8è Sr d'Espitlles. El 1703 Marquesos de Moia de la Torre testaren, Anna el 1725 i Ramón el 1723 Joana
Joan Agustí de Copons i Copons, 2n Marquès de Moia, 8è d'Espitlles, Gavà, Castelldefels, ... gentil home de cambra = Caietana de'Oms - Santa Pau i Desbosch, Baronesa de Santa Pau, Sra de Vilassar. El 1738 heretà per sentència favorable dels seu avi Ramón de Copons Aiguaviva, 4t Sr. d'Espitlles. Participa a la Acadèmia dels Desconfiats Pere ArqueBisbe de Tarragona Francesc, 1727 Pabordé de Berga a Ripoll, Procurador del benedictins a Roma, 1732 Abad de Camprodon, Visitador de Catalunya1737 Copresident de la congregació benedictina de Catalunya Antoni, canònig de Barcelona Francisca, Maria, Josepa, Anna,Gertrudis
.................................V

Josép de Copons i Oms ... Mariscal de Camp 4t Marqués de Moia = Mª Lluïsa Cartellà -Desbach i Sarriera 4a Marquesa de Cartellà

 

Gaietà de Copons i Oms Sta. Pau 3r Marqués de Moia + 1753 sense successió = Gaietana Xammar

(1768 un tal Gaietà de Xammar i Copons és monjo a Lumbier?)1784

Ramon Canonge de Barcelona Mª-Anna = Narcís de Sarriera i Cruïlles 4t Comte de Solterra Manela = 1739 Josep de Sentmenat i Oms, Tinent General Margarida (filla natural)
. ............................V..............................................                                                .........V
Mª Josepa de Copons i Cartellà, 5a Marquesa de Moia i Cartellà + 1790 (testament del 1770) = Narcís de Sarrriera i Copons (cosí ) fill de Narcís 4t comte de Solterra i de Dna Mª-Anna de Copons i Oms Manela de Copons i Cartellà Mercè de Copons i Cartellà Josep Francesc Sarriera i Copons (fill de Mª Anna) 5è Comte de Solterra = Josepa Despujol
...........................V....................................................................................................................V
Maria de Sarriera i Copons 6a Marquesa de Moia i Cartellà + 1850 sense fills= 1813 Cayetà de Amat Cortada, Baró de Maldà (Fill del Baró de Maldà :Rafel d'Amat i Cortada, autor del Calaix de Sastre) Josepa de Sarriera i Copons 7a Marquesa de Moia i Cartellà (+1865) 1818 = Pere de Setnmenat i Riquer 6è Marquès de Castelldosrius (+1846) sense fills Joaquim de Sarriera i Despujol, Comte de Solterra = Josepa de Pinós i de Copons, Marquesa de Barberà i de La Manresana
.......................................................................................V..........................................................V
Ramon Sarriera i Pinós 7è Comte de Solterra i Marquès de Barberà i la Manresana 8è Marquès de Moia (heretà la casa De la Baixada de St. Miquel, el Castell de Vilasar, St. Pau, Rubí, Reixac, etc.)

 

MORALES ROCA Fco José: Próceres habilitados en las cortes dels pricipado de Catalunya, siglo XVII (1599 - 1713) Madrid 1983.

MITJANA DE LAS DOBLAS, E: La Casa de Copons. Barcelona, 1948