Cases del poble de Malmercat

 

Cases existents entre 1760 i 1780

Casa Isidro ( Pere Castellàs) Casa Roig
Casa Fonau Casa Soriguer (Menor)
Casa Terro Casa Soriguer
Casa Vidal Casa Sampsó (Andreu Botxaca)
Casa Lluch (Guillem Agulló) Casa Simon
Casa Nadal Casa Mestrejoan (Casanova)
Casa Rossell Casa Miquel
Casa Pejanet (Colomés) Casa Gabarra
Casa Freixolí (Hurteu) Casa Espanyol (Jacinto Nadal, àlias Espanyol)
Casa Gasset /Coloma (es van juntar) Casa Porqueres (Manuel Mas)
Casa Escales Casa Macareno
Casa Roi  

Cases existents l'any 1920
Casa Isidro ( Pere Castellàs) Casa Roig
Casa La Monja Casa Soriguer (Menor)
Casa Gipet Casa Teixidor
Casa Lluch (Guillem Agulló) Casa Sampsó (Andreu Botxaca)
Casa Nadal Casa Mestrejoan (Casanova)
Casa Corcó Casa Miquel
Casa Bertomeu Casa Porqueres (Manuel Mas)
Casa Escales Casa Macareno
Casa Roi Casa Castell

 

 

Cases 1497
1609
1632
1702
1737
1743
1759 1763 1770
1772-74
1790 1796
1800-10
1810-21
1834
1860
1871
1900
casa Sorigué
 
Nicolau Soriguer alias de la Dida
Tomàs Soriguer (Batlle)
Bernat Soriguer
Josep Soriguer
Josep Soriguer
Josep Soriguer, Magdelena Soriguer viuda de Jacint Soriguer   Jacint Soriguer  
Josep Soriguer (de la Dida) Bayle
Josep Soligué  
Armengol Soligué
Armengol Soligué

Josep Soligué

Casa Gasset
 
Gaspar Gasset
Bernat Gasset ,Joan Gaset
Bernat Gasset (1702 i 1725)
   
Joan Antoni Gasset=Caterina Coloma (pubilla) Síndic i procurador del poble
Josep Gasse = Teresa Avià, fills: Francesca (pubilla) Antonia i Gertrudist Coloma Josep Gasset Coloma

Josep Gasset + 1811

       
Casa Macareno
          Josep Miquel = Sra Maseres (Cases de Baro)   Josep Miquel Maseres Manel Miquel àlias Macareno + 1774 = Maria Montaner (arrendador de les tabernes de Malmercat i Tornafort) Maria Miquel (pubilla Macareno) = Bonaventura Tonisastre àliasTavarneró Pubilla Francesca Tonisastre (Macarena) = Anton Solans Antoni Solans (Macareno) Antoni Solans (Macareno) Antoni Solans (Macareno) (+ 1830) (Alcalde) = Francesca Gasset. Viuda el 1830 casà Francesc Servós
Mariano Carrera = Josepa Solans pubilla (Macareno) (1809 - ?) hereden Casa Gasset.
Francisco Carrera (1832 - ?) Macareno
Francisco Carrera Vidal (Macareno)
 
Casa mestrejoan
 
Pere Casanova
Ana Casanoves
  Francesc Casanova Llorenç Casanova
Francesc Casanova i Peret regidor 1772
Llorenç Casanova (Casa MestreJoan), Francesc Casanova  
Gràcia Casanova filla de Llorens
 
Casa Isidre
     
    Pere Catella Fco Millero (Casa Isidre)
Francisco Castellà àlias Isidre
Francesc Castellà
Francesc Castellà
 
Casa Roy
     
Andrea Roy(2)
Manuel Roy(batlle 1770)
Manuel Roy
Baptista Roy
Manuel Roy,? Vidal àlias Roy
Bernat Roy

Pere Rosset (negociant, sap esriure) = Maria Roig (filla de Bernat Roy)

Batlle el 1820. Va capturar i retenir amb grillets durant dos dies al pastor dels Copons, Bonaventura Meca, en represàlia de pasturar al comú del poble.

Anton Rosset = Rosa Minores (1820)
Manuel Roset
José Roset
Rosa Font i Barbal (Pubilla) = Antoni Joanmartí i Canut
Casa Rosell
Bernat Rossell
Bartolomé Rocell
Jaume Rosell, Toni Rosel
Josepa Perejoan i Casanova viuda de Josep Rossell   Josep Rossell (arrendat l'Hostal de Cassovall)
Josep ? Rossell
     
Casa Porqueres
                   
Josep Mas
Casa Corcò
                               
José Corcó
Casa Lluch
Jaume Vidal
Amador Vidal
Maria Vidal
Gracia Vidal i Coloma muller de Josep Vidal Guillem Agulló (casa Lluch) Josep Vidal àlias Lluch regidor 1770, Mateu Vidal
Josep Vidal àlias Lluch (Batlle1774)
 
 
Casa Samsó
 
Toni Castellas àlies Samsó, Andreu Castellas
Pere Joan Castellà Alias Sampsó  
Andrea Botxaca àlias Sampsó regidor 1772
Josep Botxaca i Freixolí  
 
Casa Miquel
Bernat Mas cònsol
Baptista Roig i Mº Angela Gabarra

Pere Joan Miquel i Sorigué (Major)

Manel Miquel Joan Miquel
Joan Miquel
Antonio Miquel
Casa Escales
 
Maria Caplloch i Escales viuda de Jacint Fonau  
Bonaventura Escales i Caplloch
 
Bonaventura Escales
Bonaventura Escales  
Casa Freixolí
 
 
Josep Botxaca i Freixolí Josep Urteu i Botxaca
Theresa Urteu =Fco Colomer 1817

Josep Orteu, batlle el 1820

Bautista Orteu

Bautista Orteu, Josep Orteu
 
Casa Nadal
 
Andreu Montané àlias Nadal regidor 1770
Andreu Montané àlias Nadal
Demià Baro (casa Nadal)
Demiá Nadal
Casa Pejanet
 
Jaume Colomés (casa Pejanet)
Jaume Colomer
             
              Maria Montaner i Tavernerò   Manel Sorigué (menor)         Josep Carrera (Majordom del Castell dels Copons)
Josep Domingo
   
 
 
Josep Soriguer i Miquel  
     
Jaume Caplloch
Josep Caplloch
 
Francesc Garanes
Joan Coloma de casa Bernarduca
Paula Pauleta vidua de Jacint Pauleta    
 
Gertrudis Gasset = Agustí Pubill (1811)
Manuel Costas
   
Arnau Pauleta
Joan Pauleta (Cònsol)    
Carlos Gavarra(1)
Joan Fonau                 Josep Sentanach    
   
Joan Descamps
Caterina Castellàs
Pere Joan Maria Miquel Agulló   Joan Menal    
Antonio Andreu
   
 
Pere Valls
 
Joan Pagés
Jacint Roig i Nadal Andreu Roig (batlle 1772), Bernat Roig i Rosa Roig, Jacint Roig
Josep Terras
Anton Aduà
Agustí Font
  Pere Monich
vídua Delcomte
Bernat del Comte
Nicolau Coloma
    Mº Angela Menal
Jacinto Nadal Casanova
Jacint Baró         Francisco Andreu    
  Johan Vall cònsol
JoanBuy
 
Miquel Gorgori alias Joan Pere
Graica de Coloma viuda de Pere Joan de Coloma de davall  
Agustí Foix
Josep Terró, Bonaventura Terró i Simón
Juan Coloma
 
Antonio Colomer
   
Johan de Pons
Martí Calbera
Joan Calbera
   
Josep Torradà
 
Joan Moronat
Andreu Baró
Guillem de Sant Johan
Gaspar Calbera
 
Gregori Portalats Simon
  Pere Joan Raubert (Músic) +1768  
Franciso Barbereta Llop àlias Rauber
Joan Rubert (músic) àlies Ron
Bernat Anglada
 
Tomàs Toninegre
Jaume Marià (Cònsol)
Anton Simón  
Anton Aviá Sagidors
 
Antonio Pubill
José Pubill
Bernat Solsona 
Toni Garane
Joan Tomas Fco. Iscla
Andreu Pascual Thomas
Francisca Rabasa, Josepa Rabasa
 
Ermengard Montaner
Josep Fornau
Antonio Cervós
 
Josep Terro
Josep Sorigué i Jordi
Josep Sabarich 1812
Francisco Sabarich, Jaime Sabarich
Manuel Mestre
 
Jacint Fonau, Josep Fonau
Josep Fonau
Josep Castilló
 
Anton Simon
Pere Joan Miquel (Menor)
Rosa Urteu
  Fogatge 1497

ADM/Vilamur

llig 2 doc. 125

Notarial parroquial de Malmercat (Arxiu Bisbat de la Seu)
Document C.Macareno
venda parcela dita del Cos Notarial

(1)venda parcela dita del Cos, Notarial pàg 32 (2) pàg 59

AHCS Notarial 1759 fol 55

(Segons notarial de venda per part del comú de particulars a Baptista Roig del comunal "Les Costes")

Notari Manuel Solaris 1774-1775 vol 547 pàg 96

(Segons notarial de venda per part del comú de particulars a Josep Botxaca)

Doc. 575 1789 fol 29v

Notarial Doc. 555 fol 39
Notarials 1823 - 1830
Document C.Macareno
Document C.Macareno
Document C.Macareno

 

Feligresos de Tornafort, Malmercat, Savarneda, Llavanés i Pofurniu segons la Rectoria de Malmercat

(Tornafort, Savarneda, Llavanés i Poforniu eren sufragàneas de la Rectoria de Malmercat)

Any Nombre de feligresos
1759
150
1760
150
1761
148
1762
153
1763
156
1764
164
1765
170
1766
173
1767
223
1768
227
1769
234
1770
233