ELS COPONS de Llor

 

1153 Guillem, carlà de Copons
Arnau, 2n Sr. de Copons
Jaume de Copons i Sant Martí = Blanca Boixadors , 3r Sr. de Copons, prestà homenatge a Pere II pel feu de Copons el 1280, 1311 cavaller de la casa reial. Va anar a la conquesta de Sardenya amb l'infant Alfons d'Aragó
Ramon de Copons i Boixadors 4t. Sr. de Copons = Tecla Desvalls, ambaixador a Roma el 1313, curador de la comtessa d'Urgell esposa de l'infant Jaume d'Aragó i cambrer de la reina Leonor el 1354. + 1396 Pere de Copons i Boixadors, 1r Sr. de Llor i 5è de Copons 1266 = Sibil.la de Rajadell (participa a la conquesta de Menorca 1286)
....................................................................................................¥
Berenguer de Copons i Rajadell, 3r Sr. de Llor i 6è de Copons, germà d'Hug i cosí de Pere Ramon, 1354 conquesta de Sardenya amb l'infant Alfons d'Aragó, 1392 participa a la guerra de Sicília amb l'infant D. Martín. Cavaller del "Bazo" 1411 (fogatge. de 1365- 70 i el de 1381) = Sibil.la de Montsonís i Marlés = Violant
Hug de Copons i Rajadell 2n Sr. de Llor (mort a Sardenya.1354 Estàtua jaient a l'església de Llor, avui al museu de Solsona)
............................................................¥
Hug de Copons (fill de Violant) = (1379) Elionor de Messina Destorrent Sra. de la Manresana
Berenguer de Copons i Montsonís fill de Sibi.la 4t Sr. de Llor i 7è de Copons ( heredà del cosí del seu pare Pere Ramón, mort sense descendència el 1429), cavaller 1411= 1379 Violant de Messina = Leonor de Alentorn
........................................................................................¥ (Aquí es parteix la nissaga entre Llor i Copons)
Berenguer de Copons i Alentorn 1433 5è Sr. de Llor (Corts 1430) =1450 Isabel de Bisbal, heretà del seu pare el 1433
Joan de Copons i Alentorn 8è Sr. de Copons, Durbán, Balsareny, Albarells ..(Corts 1430) = 1432 Beatriu Gibert = Àngela Guimerà, +1450
.                                                         ¥
Berenguer de Copons i Bisbal, 6è Sr. de Llor (Corts 1468) = 1452 Lluisa de Vilafranca. Comprà la baronia de Tossal 1491
Jordi Joan de Copons i de Vilafranca 7è Sr. de Llor, Baró de Tossal i Torreblanca = 1528 Margarida Boix (Corts 1528) Otorgà testament el 1527. Onofre de Copons i de Vilafranca, Canonge de Tarragona, president de la Generalitat (1551- febrer 1552 +) Berenguer de Copons i de Vilafranca Procurador General del Duc de Cardona al Pallars (1516) 1r Sr. de Malmercat 1480(1519) Lluís de Copons i de Vilafranca, advocat fiscal de la Generalitat. ambaixadors de la Generalitat a
Roma per tal de resoldre el contenciós entre la Suprema
i el govern de l’esmentada Generalitat 1569 Sr. de Palau
Isabel = Jaume d'Oluja carlà de Torroja
................................
Gaspar de Copons i de Boix 8è Sr. de Llor (Corts 1528) =1537 Aldonza Paguera filla de Lluís Sr. de Torrelles. Testà el 1569
Onofre de Copons i de Boix Sr. de Puigroig, veguer de Vilafranca del Penedes i de Manresa
Hug de Copons i Boix, cavaller de St. Soan el 1543
Joan de Copons i Boix, comendador de l'ordre de St. Joan el 1543
Lluís de Copons i Boix =
.................¥
Lluís Dalmau de Copons i Paguera 9è Sr. de Llor = 1569 Anna de Pons filla del Baró de Ribelles,
Joan de Copons i Paguera
Jaume de Copons i Paguera

Onofre de Copons i Peguera, Comanador de la Comanda de Susterris 1593-1599.

Jugà un paper destacat a les Corts de Monsó de 1585.

Després comanador a Mallorca 1606 i finalment comanador a Granyena 1608
.................¥
Lluís de Copons de Pons i Ribelles 10è Sr. de Llor =1603 Fca Cecília Gebelí Fort, Testament 1631
Josep de Copons i Gebelí 11è Sr. de Llor (+ 1656) = Elena de Vilar Mongay
Lluís = Marianna de Pons (filla de Gispert barò de Rivelles)
Ramón
Maria
Isabel-Joana
Eulàlia
      ...................    ¥

Joan de Copons i de Vilar 12è Sr. de Llor

Morí casar-se

Ramón de Copons i de Vilar 13 è Sr. de Llor, Baró de Tossal = 1678 Josepa Armengol i Aymerich *(filla d'Antoni d'Armengol i de Agulló, Baró de Rocafort +1732 o 1740?**). Diputat militar 1701.

Josep

E. Mitjana de las Doblas: "se dice que fue al Rosellón y es el tronco de los marqueses de Copons, en 1717)"

 

Raimunda de Copons i deVilar = Joan Baptista de Mata i Claramunt (Cavaller de Montesa, Sr de la Torre de Mata +1673 era fill de Joan de Mata Soler i Lucrècia de Claramunt y Alzina. ***)

Isabel

 

Gestrudis

Mª Catalina de Copons i Vilar = J. Anton de Mata i Copons

E. Mitjana de las Doblas: "casó con Don José (o Juan Antonio) de Mata, que fue 1r Conde de Torre-Mata"

"Mª Catalina de Copons i Vilar, parece que fue la10ª sra. de Llor por falta de sucesión de sus hermanos y por eso llevó el soñorío, a principios de 1700 a la casa de su esposo, Don Antonio de Mata" ??

                                 ¥..................................... ¥
Antoni de Copons i Armengol (Corts 1701 i 1705, Membre de l'Acadèmia dels Desconfiats. Participà a la Junta de Braços de1713) Josep de Copons i Armengol 14è Sr. de Llor. Diputat militar 1701, Capità del Regiment Borbònic de dragons "Marimon" (sense descendència) = Caterina de Copons i de Cordelles de Malmercat   

Marianna de Copons i Armengol +1757 = Nicolàs Quirós

Josep (o Joan) Anton de Mata i Copons *** = 1r Mª Catalina de Copons i Vilar (la seva tieta) = 2n Caterina de Copons, de Cordelles i d'Armengol (vídua de Josep de Copons i Armengol, i Sra. de Llor)

 

Lucrècia de Mata i de Copons = Carles de Vila Casamitjana +1717 (havia estat casat abans amb Anna de Santdionís Pol 1667)
                                                             ................ ¥ ......................................................................................... ¥
Josep de Mata de Copons i de Cordelles (n.1708) sr de Llor = Mª Antonia Novell Marianna de Mata de Copons i de Cordelles (n.1709) Mª Francesca de Mata de Copons i de Cordelles (n. 1708) Carles deVila de Mata + 1719 Altres fills: Raimunda i Antoni (morts joves) , Josepa i Ma. Teresa Josep de Vila de Mata = Marianna de Calderò i 2n = Dionisia de Llegat Galup Benet de Vila i de Mata ***** Dionisia de Vila i de Mata (n. 1708) = 1723 Joan Pau Llegat Salines
                                                  ....... ¥................................................................................................... .... ..........  ¥
Marià de Mata, de Copons i de Novell = Josefa de Cárcer   Joan-Ignasi de Llegat de Vila
                                                              ............................................................................... .. ¥
Gaietà de Mata i de Cárcer (1775-1840 = Mª de la Mercè Anna d'Alòs i Mora (1775-1864) Joan Manuel
Josepa
                                                   ............................. ¥
                  
Francesc de Paula de Mata i Alòs Càrcer, Mora Copons del Llor Comte de la Torre de Mata (1808). El 1865 confirmà el títol de Comte.

 

* Antoni d’Armengol i d’Aymerich, Baró de Rocafort, (membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres) era el germà de Josepa Armengol i Aymerich i per tant el tiet "polític" de Caterina de Copons i de Cordelles.

** Antoni d'Armengol i Agulló era fill de Josep d'Armengol i de Serra, Baró de Rocafort.

***Josep Antoni de Mata i Copons, fill de Joan Baptista de Mata i de Claramunt **** i de Raimunda de Copons i de Vilar (Copons de Llor),1r comte de Torre-Mata el 1707 (per Carles III), casà primer amb la seva tieta Mª Catalina de Copons i Vilar i per segona vegada amb la seva cunyada Caterina de Copons de Cordelles i d'Armengol, vídua de Josep de Copons i Armengol 14è Sr. de Llor, que aportà la senyoria de Llor a la família dels Mata. L'any 1831, el Llor, amb 105 habitants, apareix com un senyoriu de Mata i Cordelles (18). El trànsit dominical l'apreciem en l'enllaç de Caterina de Copons i Armengol amb Josep Antoni de Mata i Copons, .. (Català i Roca, Pere: Els Castells Catalans. Vol 5 1997 Dalmau Rafel editors pàg 748.) Josep Antoni de Mata i Copons, vidu el 1714, tornà a casarse (3a vegada) amb la filla d'un capità borbònic.

****Joan Baptista de Mata (maestre de campo): Governador de Vic 1655, General d'Artilleria 1666, Comisàri General de l'Artilleria d'Aragò, noblesa 1670, lloctinent del Mestre Racional del Principat de Catalunya i membre del Consell Reial +1673. "Sentó plaza en 1638. En menos de diez años ya era maestre de campo, cargo que ostentó más de doce años. Promovido general de la artillería en 1666, se le premió con la orden de Montesa. Mata terminó su carrera como comisario general de la artillería del reino de Aragón". (ACA.CA, Leg.544, Memorial de J.Mata i de Copons, 1694)

***** Benet de Vila i de Mata va heretar "A la mort del seu germà Carles, Benet de Vila de Mata heretà el patrimoni Vila, juntament amb el que li deixà la seva tia Gerònima Cordelles [+ 1718, primer casada amb Joan de Guinard el 1658 i después amb Felicià de Cordelles, mare de Isabel de Cordelles i àvia de Marianna i Caterina de Copons i de Cordelles] , valorat en més de 16.000 ll. Sembla que podia haver estat casat amb una Elionor (que consta com a nora de Lucrècia), però el cas és que morí després de 1759, sense descendència." (ELS NOBLES VILA DE BARCELONA, A CAVALL ENTRE DUES GUERRES MANEL GÜELL PABLO DE SÀRRAGA I SEMPER)

El 1733 com a resultat d'un litigi hi ha aquesta documentació: Respuesta de los tutores y curadores testamentarios del pupilo Don Joseph de Mata y de Copons y demas hermanos con la noble Da. Marianna de Mata y de Copons a la duda dada de palabra por la R. Sala del Nob. Señor Don Francisco Borràs y Viñals.

 

Documentació al Castell de Vilassar

Signatura: 17-3-06 (B-14)
Signatura antiga 1: C nº XXXVIII
Tipologia: DEBITORI
Tipologia: COMPROMÍS
Data literal: vicesimo secundo mensis iunii anno a n.d. millesimo quingentesimo quadragesimo nono
Data: 22/06/1549
Lloc: Cervera
Notari: Joan Pujo, notari públic de Barcelona
Fons de procedència:
Regest en català: Gaspar de Copons, donzell, senyor del castell i terme de Llor, la seva mare Margarida, vídua d'en Jordi Joan de Copons, i la seva muller Aldonça, en cumpliment de la sentència arbitral atorgada per en Joan Bonaventura de Gualbes, donzell de Barcelona, i Francesc Babau, donzell de Vilafranca del Penedès, es comprometen a pagar a en Joan Carles de Copons, senyor del castell i terme de la Manresana, la quantitat de 11 l.m.b. com a complement de les pensions de dos censals que aquest paga anualment als hereus del difunt Bernat de Paguera, cavaller.
Suport material: Pergamí
Llengua del document: Llatí-Català
Estat de conservació: Regular
Mides: 642 x 575 mm
Altres: Tacat amb la tinta escorreguda. Un tallet al lateral esquerre i un altre a la part inferior dreta. Notes dorsals.

 

La informació d'aquest quadre ha estat extreta de:
Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt: Ramon de Sarriera i Fernández de Muniain Marqués de Barberà i de la Manresana

MORALES ROCA Fco José: Próceres habilitados en las cortes dels pricipado de Catalunya, siglo XVII (1599 - 1713) Madrid 1983.

MITJANA DE LAS DOBLAS, E: La Casa de Copons. Barcelona, 1948