INVENTARI DEL CASTELL DE MALMERCAT

(MANAT PER THERESA DE COPONS I DE PONT VIDUA DE JOSEP DE COPONS 1774)

Theresa de Copons i de Pont va ser la segona esposa de Josep de Copons i de Cordelles, Sr. de Malmercat (amb títol de Marquès per part dels vençuts austries el 1714). El tio-avi del seu marit, Manuel de Copons i d'Esquerrer havia estat President de la Generalitat entre els anys 1707-1710.L'abat de Gerri Francesc de Cordelles al seu testament l'any 1738 va concedir un benefici de 7.000 lliures a als seus nebots de Malmercat: "Dompno Francisco de Copons et de Cordelles in loco de Malmercat populato, ... et dompna Marina de Borrell et de Copons Baronissa de Eroles, ..." i altres beneficis de milers de lliures a Francisco de Copons et del Entorn ..."

El seu marit Josep de Copons, de Cordelles i de l'Entorn havia mort i va fer un inventari de totes les seves possessions al Pallars. El manuscrit (pàg 142 a 174) ha estat transcrit aquí en la seva integritat.

Castell de Malmercat (L'edifici)

Planta baixa 1r Pis 2n Pis
Graners/estables Altres Habitacions Sales Altres Habitacions Sales Altres
1r graner la capella lo quarto (hab. de Dna. Teresa) saló entrada (35 cadires) Farinera Lo quarto fosc Lo recibidó  
2n graner Sagrestia Lo quarto que va a la torre lo menjador vell Lo rebost vell Lo quarto del portal Lo Salon del segon piso  
3r graner Lo trebolet Lo quarto de la torre La sala gran   Quarto dels armaris    
estable 1 (1a euga) Lo quartet Lo quarto de les criades Lo Solà La presó quarto ab sa alcoba    
Batedor Lo sellé Lo quarto del selleret Lo recibidó lo rebost nou quarto de la torre    
Corral dels crestons Lo pastedor La quadra La cuina   quarto ab son alcobat    
Pollera   Lo quarto fosc          
Bentador   quarto petit          
Cubert Nou              
1r Estable (mules)              
2n Estable (bous)              
Paller              
Corral llana              
Estable tosinos              
Estable eques              

 

MAPA DEL CASTELL

(interactiu, premeu sobre les estàncies i anireu al contingut)

 

Planta baixa

 

Primera planta

 

 

Segona planta

 

 

Bens Immobles

Terres Bordes, Hostal, Molí i terres annexes
la tapia de damunt Borda dita de Damunt i prat de la borda de Damunt, Verneda de dita borda, Planells
la tapia de davall Borda de franci (a l'altra riva del Noguera), lo prat de Franci (és de rec), loprat de Fangassos (de rec)
la tapieta Hostal de Casovall (tenia una capella i un cobert annexos, tembè a l'altra riva del Noguera). Un ort dit de Casoball, una pessa de terra dita las palises, altra pssa de terra dita lo camp de Casoball
lo camp gra casa dita la Masia de Copons (amb capella dedicada a St. Antoni de Pàdua, a l'altra riva del Noguera), Lo Camp d'amunt, lo Camp d'avall, lo Bosch de la dita Masia de Copons
lo camp xich Mola de molí fariner, lo Prat de la mola
Solanes  
La viña anomenada la millor  
La terra dita lo mayoral  
La viña dita Rosell  
La viña dita vimeneres  
La viña dita la Coma  
La pessa de terra nomenada farraginals  
La Orta  
Carrera plana daball  
Carrera plana damunt tot cultiu  
2 orts de regadiu  
la Colomina herma  
la costa de la Dida herma  
la Devesa dels olivers, y estas herma  

 

 

En nom de Deu sia Amen.Que sapia com en lo lloc de Malmercat ,Bisbat de Urgell y corregiment de Talarn que vuy dia 15 de abril de 1774 la Senyora Doña Theresa de Copons y de Pont del ditlloch de Malmercat , viuda deixada del Senyor Don Joseph de Copons-del expresat lloch- (escrit al marge esquerra) com de tenutaria deixada en lo últim y vàlid testament del dit Sr. Don Joseph de Copons, son marit - rebut en poder del Rnt Joan Oriol Rector del dit lloch de Malmercat en lo dia 31 gener de 1773 – (escrit al marge esquerra) y en calidad de prorâ? dels vens que foren del dit Sr. Don Joseph de Copons, son marit, els marmersors y curadors per lo dit Don Joseph deixats en lo dit últim testament segons que millo es de veurer ab acte rebut en poder de Francisco Gual la Notaria públ. de Numº de la ciutat de Barcelona, als vint y nou dies del mes de març de 1774. Y així la dita Senyora Doña Theresa de Copons y de Pont en los dits noms volent usar de dit poder y dret de tenutaria volen fer per esto y prêt dels dits vens lo inventari el qual es del tenor següent.

Primerament en la casa ô Castell i en la porta de ella se encontre una porta de pi amb son pany y clau i dâl lo fre de ella las armas de la dita casa o Castell.

- En lo saló immediat a la entrada se encontra 35 cadiras grans de

Nota lateral a l’esquerra de la pàgina 142

(Extret testimoni del present inventari en 20 de setembre any 1828 en virtut de auto de 16 del dit mes provist en merces? de una informació rebuda en la curia del Batlle de la vila de Sort a instància del apoderat dels Srs. Conyuges Dn. RamónCastillon y DªMarina Portella de Copons y de Cordellas del poble de Ponzano en Aragó.

 

Pere Payo y Serra, Notari de Sort)

Nota lateral a l’esquerra de la pàgina 142

(Extret testimoni del present inventari en 20 de setembre any 1828 en virtut de auto de 16 del dit mes provist en merces? de una informació rebuda en la curia del Batlle de la vila de Sort a instància del apoderat dels Srs. Conyuges Dn. Ramón Castillon y DªMarina Portella de Copons y de Cordellas del poble de Ponzano en Aragó.

Pere Payo y Serra, Notari de Sort)
 

Pàg. 142_ bis

de la forma major, sinch de petites y sinch tamborets totas de palla, ja usades.

   • 2 taules de noguer, una gran y altra petita, ja usades.
   • 4 draps de tapiserias de Estam usats. Dos de seda y dos senefestambé de seda , tot usat.
   • la porta del dit saló, porta balconera ab son balcó de ferro y en lo dit saló se encontre doscuartos
 

primer en lo quarto de la part esquerre al que un entre al dit saló se encontre lo següent:

   • primer una calaixera ab tres calaixos y a cada un d’ells pany y clau, y la dita calaixera està gornida ... que en lo pirmer calaix he encontrat:
   • primer una cota de cothonadas ab flors
   • la roba de criaturas tot ja usat

   al segon calaixó era vacuó
 

en lo segon calaixó gran se encontrelo següent:

   • 9 gabardines usades esto es dos de dona ???? i de bayeta negra de de la xaca negre y de tafetó groch guarnida de farabalá groch i altra de capaseria groga ab flors de plata.
   • Altra de Domás carmesigornida de punta de platay altra de Eriseta de colorde perla
   • Dos gibons de tela usats, brodats de estany
   • 1 mitja cota de tela usada
   • 1 jeg ne? de grana brodat de seda banca ja usat
 

pàg 143

Al segon calaix se encontra 1er. 3 casacas usades, esto es, 1 de pañoblanch, altra de sempre dura blau y altra de groseta de color de perla.

   • 4 jupes usades, esto es, 1 de tapaseria blanca ab flors de or, altra de Bellut negre y altra de griseta de color de perla ab galons de plata i altra de sempredurla blava.
 

A la dita calaixera se es encontrat un espadí de plata y 1 espasa de plata tot usat.

En lo tercer calaix de la dita calaixera se encontrelo següent:

   • 2 casaques negres usades, 1 de Bayeta y altra de paño refi
   • 3jupes usades de Bayeta negray altra de pañ refi negre y la altra de paño refi de color de tabaco.
   • A sobre de la mateixa calaixerase encontra 1 escriptori de nogué petit poc usat.
   • A la dita calaixera baulet ab pany y clau usat ab pany y clau
 

En lo dit cuarto se encontren dos Bauls propris de Donya Theresa .

Dos altres Bauls , un de petit y altre de granlo qual está guarnit de pell de Bou y en ell se encontre lo següent:

   • 1 capa de paño negre ja usada
   • 1 capincot usat de paño blanch, 2 sombreros usats
   • una cabsa y al demunt de ella un bas de
 

pàg. 143 – bis

cristalli.

   • 1 capsa ab dos parruques lo pel castany ab la bosa ja usades
   • 1 sabates envellutades nobes
   • 100 ?? ab diner moneda bancari
 

En lo mateix quarto se â encontrat una tauleta de pi ja usada y sobre de ella se encontra una arquilla? de pi ja usada y en ella se encontra 10 calaixons y dins de ells se encontren diferents papers de la casa.

Al desobre de ella se encontre 3 raspalls ja usats y plancha usada

   • capseta sens cobertó a la qual se encontre sello de las armas del dit Sr. D. Joseph de Copons y de Cordella.
   • Una capsa y dins de ella 1 trabuquet ab sos pesos.
   • 2 draps de tapiseria de estampusats
   • 9 quadros aba sa gurnició de pi negre
   • 3 de petits
   • 3 llits lo 1 ab sa conja de endianes Bermelles ab 2 llansols de Bri 2 coixins ab sas coixineres 2 matelasos y marfega .
   • y l’altre conste de lo mateix
   • y lo altro lo mateix, losdos ab son tresponti
 

A la alcoba del dit quarto se encontra 1 cortina de Domás groch

   • Un Botes de hanar â caball
   • Dins lo alcobarse encontre 10 camises usades y 3 calsotets tot usat
   • 1 lluminera de coure ab sas estisores ja usades
 

Pàg. 144

   • En lo dit quarto se encontre altra calayxera dita lo pentinador y dins del qual se encontre lo següent:( ab sos calaixos 4 de grans y 2 de petits (escrit al marge )
   • 1º en 1 dels dits calaixos se encontre la bosa dels polvos.
   • En lo 1 calaixò gran se encontre 4 Banos , 1 corresponent als Bestitsbons ab sa capsa, altre dos medians y lo altre dels comuns, y tots usats.
   • 8 joyas de or dorat gornidas de esmeraldas altra gornidas de dimans y altra gornida de robins
   • 4 sortiges de or i de esmeraldes y altra de diamants altra de un diamant sol y altra de vidre
   • 1 orquilla de or
   • 2 imatges de plata sobr3e aurada de Sant Armengol xiques
   • 1 Jesuset de plata sobre daurat xic
   • 1 papelló de or abtres pedres de vidre blanc
   • 1 ampolleta de plata sobre daurada
   • 1 lleó de marfil ab una cadena de or ab 3 pedres de bidre blanc
   • 1 arrecades de or ab pedres morades
   • 1 Adres de Dna Maria Gracia de or ab Diamans junt ab Botons de or.
 

En lo dit calaix se encontra

   • 7 sibelles de plata 3 de sabates 2 de xarreteres1 de corcati?
   • 2 capses de plata, 1 de gran y altra de petita
   • 1 clau gran de plata , 3 medalles de Montserrat
   • dos potets de plata
   • 1 creu també de plata
   • 1 estotch xich de plata
   • 1 gatet i 1 gateta de plata
 

Pàg. 144 bis

   • 1 coroneta de plata
   • 1 agulla dels cabells y un didal. Una campaneta, un bescans? tot de plata usat.
   • .. ma de cristall ab guarnició de plata
   • 1 relotge de or de señora
   • 1 Adres de or ab pedres morades ab sa cabsa
   • 2 reliquiaris de plata
   • 1 llibre y dins de ell 1 reliquiari de plata ab diferents reliquies
   • dos reliquiaris de llautó
   • altro reliquiari duptos? en sa guarnició
   • altro llibret de reliquies guarnit de canesill?
   • 1 empolleta de vidre y a dins de lla diferentes reliquies
   • 1 capsa de fust gornida de paper vermell y a dins de la qual se encontre diferentes reliques juntsab sas autenticas
   • 2 bosas de seda ab sas reliquias
   • 1 cullera de marfil junt de 1 branqueta de coral
   • 2 capses de cristall 1 blanca y altra blaba
   • 2 capses de marfil 1 blanca y altra negra al que está guarnida de plata
 

En lo segon calaix de la dita calaixera lo pentinadó se encontra lo següent:

   • 1º 9 calses, esto es, tres de negres, 1 de bellut, altres de pany y altres bayeta, altres de griseta de color de perla , 2 de senyoredura? blabas, altres de paño de color de tabaco,
 

pàg. 145

altres de paño blanch y altres de xamellot, totes ja usades

   • 1 armilla de grana també usada
   • 6 parells de mitjes, 2 de seda y dos de estam, ja usades
   • 1 gorra de seda usada
   • 2 parells de guans de cada, los uns blanch nous y los altros negres usats
   • 3 dotsenes de botons de casaca de fil de plata
 

En lo tercer calaixó

   • una mantilla de caball de paño blau guarnida de un gals de plata, ja usada
 

en lo de sobre del dit pentinador se encontre un mirall ab la guarnició de nogué

En la capella de la casa o Castell del dit Sr. D. Joseph de Copons y Cordella, la que està contigua ab lo dit cuarto, se encontra lo següent:

1 porta amb son bat y port

En l dita capella se encontra un cor de balustrada de pi y en ell se encontra 2 quadros, lo 1 ab guarnició de fusta negra y lo altro sense guarnició.

1 carta de germandat de l religió capoxina ab la guarnició de fusta

1 lamina de armas de Cordelles

Del dit cor se â Baixat a la

Pàg. 145 – bis.

dita capella se es baixat per la escala de ell y se es encontrat la porta Prâl de la sobre dita capella la que és de pi ab son pany y clau y al detras de ella se encontra

   • 1 piqueta de Aram ja usada
   • 1 confesionari de pi, usat
 

En la part dreta se encontra 1 altar dit de Sant Antoni de Padua de perspectiva ab son march dorat y jaspegat.

En lo peu del dit altar se encontran 2 himathes de Bulto, una de St. Miquel y la altra de St. Francisco Xavier y un quadro petit de St Ramónnoscat?

   • 2 araº? ab sa guarnició per a dir misa
 

En la part esquerra se encontra lo altar de la Divina Pastora de perspectiva ab son marc dorat y jaspegat, en las orades se encontre 2 imatges de bulto, 1 de St. Antoni y lo niño Jesus, ab sa mesa del altar ab tot lo necesari per a dir misa

   • Dos candeleros de coure usats
 

En lo alter major, nomenat lo altar de la Mare de Deu del Roser de prespectiva ab la guarnició de fusta dorats y gaspegats en las grades del qual se encontre

   • 1 Sacristo de marfil
   • 2 urnes en la 1 es St. Joseph y en la altra St. Feliciano.
 

Pàg. 146.

En la(s) ditas gradas se encontren 2 escaparates ab1 niño a quescuna

   • lo Divino pastor de marfil
   • 1 reliquiari
   • 2 candeloros
 

Te lo dit altar ab sa mesa ab tot lo nesesari de dir misa

Sobre las 3 mesas dels dits altars se encontre 1 cubrealtar de seda en lo un vert y los demes grochs.

Se encontre en la dita capella 4 quadros guarnits y 1 pasta de agnus

En lo centre en la dita capella 1 taula de nogué ja usada sobre la qual y â un pesebre ab diferents figures.

En la segrestia se encontre lo seguent

   • porta ab son pany i clau
   • 1 calaixera de clopab tres calaixos ja usada y dins dels quals se encotra lo seguent
   • 2 calses de plata lo un dorat ab las patenas ab 12 porificados y 4 corporals
   • 4 boses de corporals 1 de primaberes, altra de perciana, altra de tapisaria blava y la altra griseta, ja usades
   • 7 cubrecalses , 4 de tafeta, altre de domas y altre filipéchi
   • 6 casulles, 1 negre de filipéchi blaba ab flors de or, altra de filipéchi blanca, altra de tapiserias, altra de llama morat, altra de primaveres y altra de pribasures verda ab las estoles y manibles corresponents
 

pàg. 146 – bis

   • 4 simbulos , 3 de fil y un de seda verda, usats
   • 5 amits usats
   • 5 alvas fines guarnides de puntes
   • 2 devants de altar, lo un de tapiseria de or blau lo altre de primaveres
   • 11 estoballes de altar usats
   • 2 misals y dos faristols usat
 

Enla dita segrestia se encontre 13 quadrets petits ab sas guarnicions

Un armari pera posar trastes de la dita capella

En la dita capella se encontra en mitg de ella 1 llantia de coubre.

En lo campanà se eincontra 1 campana petita de coure.

Seguidament se es passat en lo cuarto contiguo al dit saló anomenat lo quarto que va a la torre, al qual en ell se encontre una porta de pi usada ab son pany y clau y al detras de ella, a la past esquerra se encontre 1 taula de nogué mitjana ja suada yu sobre ella se encontre una arquilla , ja usada, ab 14 calaixos, als quals se encontren diferens diners papers de la dita casa.

A la part dret de la dita porta se encontre 1 calaixera abtres calaixos grans y dos de xichs. En lo primer calaix petit se encontre lo seguent:

   • 1º2 pentinadors de tela batista ab puntes finesguarnit ab 2 mocadors de telafinallidos, y tot esto nou
 

pàg. 147

   • 2 cofies, 1 de negra y altra blanca
 

en lo 2 calaix xich se encontre los seguent.

   • 1 camisa de tela fina guarnida de puntes
   • 2 toballolas finas de tela guarnidas de puntas
 

En lo primercalaix gran de la dita calaixera se encontra lo seguent.

   • 1º 1 manguito de ploma
   • 4 debantals curts corresponents als vestits bons, lo un de seti blanch guarnit de punta y florr de or , lo altre de seti blanch guarnit de punta y flors de plata, altre de tafetà blanch y guarnit de puntilla de plata, y lo altro de Glassa guarnit ab puntilla de plata, tot ja usat.
   • 4 parells de Buelos, uns ab tres ordes, altros brodats de dos ordes, altres de Cambray ylos altres de mosolita rallada.
   • 8 camises de tela fina, 5 de nobas y 3 de usades.
   • 7 de Bueltes de home usades
   • 6 corbatins de tela fina usats
 

En lo segon calaix se encontre lo seguent.

   • 1º - 2 faldilles , las unes de tapasaria de color de perla ab flors de or y las altras de tapiseria verda ab flors de or
   • 2 gabardinas corresponents a las ditas faldillas
   • 1 caputillo de Bellutblau brodat de plata
 

pàg. 147 bis

   • 4 petillos bons, lo un de seti blanch ab sas flors de or corresponent ab sa paletina, altre de tafetà blanch brodat de flors de or ab sa paletina corresponent y la altra de setina blanch ab flors de plata ab sa palatin corresponent, y la altra de Olasa guarnit ab puntilla de plata. Usats.
   • 1 rosaris grans estrellats
 

En lo tercer y ultim calaix se encontra

   • 1 cota llarga usada de tapaseria encarnada ab flors de or
   • 4 faldilles las unas de tafetá groch, altres de tapiseria groch ab flors de plata, altres de Bellut vert quarnidas ab un galó de or , y las altras de Bellut carmesi guarnidas ab puntilla de plata.
 

En lo de sobre de la dita calaixera se encontre altra calaixera petita ab sis calaixons y a dins de ells se y encontres diferens papers de la dita casa o castell.

5 bauls, 2 de grans y tres de petits, tots guarnits de pell, ja usats, y en lo un dels tres petits se encontre lo seguent.

   • 9 guarnicions de Bellut, lo camp blanch y las flors carmesina
   • 12 guarnicions de tamborets del mateix corte, tot usat
 

En lo un Baul granse encontre 2 guarnicions de llit, lo 1 de Domas carmesi

Pàg 148

y lo altro de tafetá de aygues de coló de rosa, guarnit ab puntas de plata.

   • 1 guarnició de dosé de tefetà daygues guarnit ab punta de plata, tot usat
   • 4 cubritaules, lo un de Domas carmesi, altro de tafetà de aygues, de color de rosa, guarnit de punta de plata, altro de tafetàblau brodat de sedás de diferens colors, y lo altro de tafetà blau sencillo, y tot usat.
   • 1 Banda de seda Bermella
 

En lo segon baul petit se y encontre lo seguent.

   • 7 dotsenes de culleres y furquilles mitjanes
   • 1 cullera grosa
   • 6 candeleros
   • 8 ganibets
   • 1 lloimenera ab espabilladores
   • 4 escudelles
   • 4 oueres
   • tres sota copes
   • 1 safatilla petita ab son tapadó
   • 1 palangana
   • 1 gerro
   • 3 safates, una de gran y dos de petitas
   • 1 tassa de plata dorada gran
   • 1 palmatoria
   • 2 canadelles
   • 1 safatilla
   • 2 sales
   • 6 gots
   • 1 escumadora
   • forquilla de ferro ab manech de
 

pàg. 148 bis

2 piquetes pera posar aygua beneyda, y tot lo sobredit es de plata.

   • la cullereta de posar aygua al calis, també de plata.
 

En lo dit Baul gran, y â un calaixóy en ell se y encontre

   • 2 rosaris de corals , los uns ab los gloriapatris de plata
 

En lo tercer Baul petit se encontre lo seguent.

   • Una cuyta de xacolate
 

En lo dit cuarto se encontre una cayxa de pi usada ab diferens actes y papers de dita casa

   • 9 quadros petits ab sas guarnicions de fust
 

En la alcoba del dit quarto 1 quartina de tafetá groch

Y seguidament se es passat en lo quarto de la torre, contiguo al del dalt referit, en lo qual se es encontrat lo seguent.

1 porta de pi, usada, ab son pany y clau, y en la part dreta se encontra una caixa de noguer gran, usada, y a dins de ella se encontre lo seguent

....

1 armari ab 4 batens y a cada un dell ab pany y clau

1 Baul petit guarnit de pell

pàg. 149

1 tauleta petita de pi, usada, ab un calaixó.

De desde lo dit quarto de la torre se es passat en lo quarto de les criades, al qual se es encontrat lo seguent.

1 porta de pi ab son pany y clau, ja usada

1 llit de peu de gall, ja usat, 1 marfega ja usada

Y aixis mateix se es passat en lo cuarto immediat al dit saló anomenat lo menjador vell, y en ell se es encontrat lo seguent.

1 porta de pi usada de dos batens ab un batiporta.

Dins del dit menjador se encontra

   • 1 bres nou
   • 4 calderes de aram, 1 de gran , 2 de mitjanes y 1 calde, tot usat
   • 1 capsa de fust pera escalfar roba, usat
   • 9 cistelles y 2 paneres, usades
   • 2 devanadores usades
   • 1 caixa ab 12 garrafes de vidre pera posar vi ab son pany y clau, ja usat
   • 1 taula de nogué usada
   • 1 basina de afeitar usada
   • 1 relotje de campana ab quarts y horas, usat
 

En lo costat de la porta del dit menjador se encontra 1 xitja ab 1 trapella

En lo sobre dit menjador se encontre una porta Balconera ab dos

Pàg.149 bis

Batents ab la guarnició y en lo debant de ella 1 Balcó de ferro, tot esto usat.

En lo dit menjador y en la part esquerra se encontra 1 porta ab son pany y clau,ja usada, per la qual se va al quarto de las criadas.

Seguidament, en lo dit menjador y en la part dreta se encontra una porta ab dos vatents, ja usada, per la que se és passat en la sala gran de la dita casa o castell, y en ella se encontra lo seguent.

   • 9 cadires de Brasos de mascobia, usades
   • 2 caixes usades, y en la una de ellas se encontre papers de la dita casa
   • En la dita sal gran se encontren 8 quadros grans ab las guarnicions, tots usats
   • 5 mapes
   • en la dita sala gran se encontre 2 finestras, la 1 ab quatre vatens, y la altra ab 2.
 

En lo costat de la dita sala se encontre una farinera ab una porta petita ja usada, ab son pany y clau, ab 64 quarteres de farina.

En lo cap damunt de la sala se encontre la ayguereta y en ella se encontra 7 llibres 1º y 15 en quart, y altros llibres petits, tots usats

   • 1 jaquet usat
   • 2 ulleres de llargavista, la una ab 4 canons, y la altra ab sinch, usades.
 

Pàg 160

En lo costat de la dita ayguereta se encontra un armari ab un baten.

En lo entran de la dita sala se encontra un quarto anomenat lo quarto del selleret y en ell se encontra lo seguent.

   • 1 porta ab dos batens y ab son pany y clau, y al de sobre de ella las armes de la dita casa fixades en la paret
   • tres barrilons (tots tres plens de vi), 2dos de petits, en lo 1 ple de malvesia, y altre gran ple de vinagre.
 

Yaixi mateix, des de la dita sala se es passat en lo solà en lo qual se encontra lo seguent.

   • una porta de 2 batents y un batiport, usada
   • 2 taules de pi, usades, medianas
   • 8 banchs de pi espatlles, usats
 

Y lo dit Solà esta rodeat ab una balustrada de pi, ja usada, y juntament una porta de pi, usada.

En lo dit Solà se encontra 1 finestra ab 2 finestrons, usada

Y seguidament en lo cap damunt de la dita Sala Gran se encontra altra quarto nomenat la quadra, y en ella se encontra lo seguent.

   • 1 porta ab 2 batents, ja usada
   • En lo dins del dit quarto se encontran 27 sachs usats
 

Pàg 160 bis

   • 2 caixes, una de nogué, la altra de pi, usades, y en lo dins de la una se encontra lo seguent
   • primo en la caixa de nogué se encontre 2 caputxes de Bellut negre
   • 2 faldilles, las unas de ?? negre ab sa gabardina corresponent y las altres de Durantes florejades musques?, tot usat
   • y en la caixa de pi se encontre tres estoballes y 2 aixugamans toba(llola) de la cuina, usat
 

Se encontra un Baul ab sa guarnició de pell, ab son pany y clau y dins de ell se encontre lo seguent:

   • la roba Blanca de flor de ginesta
   • 4 dotsenes y 9 toballons
   • 11 toballolas
   • 13 estoballes, tot usat
   • 3 cafogues, 1 de gran y 2 de petits, usats
   • 1 paella pera aseñallar lo bestiar ab 2 aseñaladores, usat
   • 1 neules, usats
   • 1 Barril petit, ja dolent
   • 1 trompa de fulla de Flanda, vella
 

3 finestres, 1 (de) Balconera ab 2 batents ab son Balcó de ferro, y las altras ab sos finestrons y finestras corresponents, tot usat

Seguidament se entra en lo cuarto anomenat lo quarto fosch y en ell se encontra lo seguent

1 porta usada ab son pany y clau

pàg. 161 bis

En lo dit quarto se encontra

   • tres bacines, 2 de aram, la una gran y la altra de petita, y la altra de lleutó petita, y totes usades.
   • 2 Brasés, lo un gran y altre petit de Aram, ja usat
   • 1 peus de lleutó vell
   • 1 cap de casoles de aram, usat
   • 1 mitja quarta de aram de mesurar oli, usada
   • 1 escopeta ab son pany y clau, vella
   • 2 porgados usats
   • 2 ares usats
   • estany, 7 dotsenes y 2 plats
   • 15 plates, 8 de grans, 4 de mijanes y tres de xiques
   • 1 ferro
   • 1 palangana
   • 2 estalvis
   • 1 xiringa, y tot esto ja usat
   • 1 orinal de estany nou
 

1º - 5 plates grans pisa basta

   • 4 de pisa fina las dos mitjanes y las dos petitas
   • 6 escudelles de pisa finas, 2 de grans y 4 de xiques
   • 1 dotsena de xicras, y 4 de mitja, y tot esto ja usat
 

En lo dit quarto se encontra un armari ab quatre batents y dins de ell se encontra lo seguent.

Pàg. 161 bis

   • 8 lliures de sucre
   • 1 olleta de terra ab 1 pitgell de mel
 

Y això mateix en lo dit quarto anomenat la quadra y al cap damunt de ell se encontra altro quarto nomenat lo rebost vell y en ell se encontra lo seguent.

   • 1 porta ab son pany y clau, de pi, usada. Y disns dell se encontra lo seguent.
   • 5 tosinos y mitj salats
   • 12 pernills de cansalada
   • 3 sapins?? salats
   • 1 lliura i mitja de Bacallá
   • 4 ? de piño
   • ? pallet de terrisa ab greix dols

Y en lo costat del quarto nomenat la quadra se encontra 1 trapa pera baixar en lo trebolet ,

En lo dit trebolet o quarto y â 1 finestra de pi, ja usada

y en ell se encontra lo seguent.

   • 3 canteres para posar oli, mijanes, y en la una se encontren 6 quarteres de oli
   • 4 olles de coure , 1 de gran y la altra de mitjana, usades
   • 6 pallisas grans, usades, las tres plenas de segon
   • 1 quartera de pesols
   • 2 grales velles

Dins del dit quarto dit lo trebolet se encontra altro quartet y en ell se encontra 1 porta ja usada

Pàg. 162

ab son pany y clau. Y dins del dit quartet y es lo seguent.

   • 1 dotsena de topins nous

Y des del dit quarto dit lo trebolet se es pasat o baixat en lo Sellé y en ell se encontra lo seguent.

   • 1 porta dita la trapella, de pi, ja usada, ab son pany y clau
   • 1 escala de gat usada

En lo dit Sellé se encontran

   • 5 fustes o thones , 1 de gran y quatre de mijanes, a las tres mijanes plenes de vi y la altra mitja, y una de las ditas mitjas ja es dolenta y las demes bones y lo dit vi es del terreno
   • 4 semals vulgo Portadores, 2 de vones y las dos mes dolentes
   • 1 enbuyt gran de pi usat
   • 1 canal de pi usada
   • 1 Bugader de Linets ? suat

En lo dit Sellé se encontra 1 porta la que es la Prâl pera entrar en ell, de pi, usada, ab 2 batens.

Y així mateix de desde la dita Sala gran se es pasat en lo recibidó, y seguidament se es passat a la cuyna y en ella se es

Pàg. 162 bis

Encontrat lo seguent

   • 3 xocolateres de aram, 1 de gran, altra mitjana, y altra de petita, usades
   • 4 llumenes de fulla de flanda
   • 1 empolla de fulla de flanda
   • 1 llanterna de fulla de flanda
   • 1 morté de coure ab sa ma
   • 2 olles de coubre
   • 6 farrades
   • 4 paelles , 1 de gran, una de mitjanay 2 de petitas
   • tres graelles, la una gran y las demes mitjanes
   • 3 astos
   • 1 molls
   • 4 cafogues medians
   • 1 torn de ferro
   • 2 escalfetas de ferro
   • 1 escalfadors de aram
   • 1 caldé petit
   • 2 grales pera escurar
   • 3 llossas de ferro
   • 10 topins
   • quatre cubertores
   • 2 trinxadores
   • 3 tallados
   • 10 plats de foch, 4 de grans y los demes medians
   • 2 dotsenes de plats de terra pera menjar los mosos
   • 2 dotsenes de escudellas
   • 23 culler de lleutó medianes
   • 6 topines grans
   • 2 giradores
   • 1 torrapa
   • 1 ganivet
   • 1 cremalls ab tres tenidors
   • 1 taula de nogué mijana
   • 3 banchs de pi
   • 2 bresos
   • 1 pala o forroll
   • 1 caixa de pi dolenta
   • 1 punal
   • 1 destraleta

En la dita cuyna se encontran tres finestrons ab sas portetas y en la 1 una reixa de ferro en lo devant, y de tot lo anomenat es tot usat.

Seguidament, desde la dita cuyna se es pujat en lo segon piso y al pujant en ell en lo principi o al peu de la escala se y son encontrats 4 pitgells, 2 mitjos pitgells, 2 xaues y mitj xau tot de estany y ja usat.

Pàg. 163 bis

Y seguidament se es pasat en lo rebost nou y en ell se es encontrat lo seguent

1 porta de pi usada, ab son pany y clau, y dins del dit quarto se es encontrat lo seguent.

   • 1 romana mijana usada
   • 1 fornada de pá
   • 4 gerres de terra mitjanes, usades
   • 1 cantera de terra gran usada

Al pujar en lo dit segon sostre y al mitj de la escala se encontra una finestra ab tampes de pi usades.

En la dita escala se encontra una balustrada de pi usada

Y seguidament en lo dit segon piso en lo recibidó, y en ell se encontre

   • 7 quadros mitjans usats
   • 1 caixa gran de pi usada y dins de ella se encotra
   • 1 @ y mitja de formatjes .

Y seguidament se es passat en lo quarto fosch y en ell se encontra lo seguent.

Pàg. 164

1 porta ab dos batens usada, ab son pany y clau

   • 5 @ de canem agramat
   • 2 quarteres de fesols
   • mitja @ de llana bruta

Y aixi mateix en lo dit recibido se encontra altro quarto nomenat lo quarto del Portal y en ell se es encontrat lo seguent.

   • 1 porta ab 2 batents y pany y clau y dins del dit quarto se encontra lo seguent.
   • 12 cadires de brasos, de noguer de mascofia, enbellutadas, usadas
   • en lo dit quarto se encontra una finestra balconera de pi ab dos batens

Y del dit quarto se es pasat al quarto nomenat dels Armaris (escrit al marge: y de posar rroba) al qual se es encontrat lo seguent.

Al entrant en la part dreta se es encontrat un armari ab 8 batens ab sos pany y claus, al qual y es lo seguent.

   • 9 ampollas de Bidre Blanch
   • 3 brocals, lo un mitjá y 2...

pàg. 164 bis

   • 6 porrons
   • 2 dotsenes de lasos
   • 1 dotsena y mitja de Veires
   • 1 escopidora
   • 1 llantia petita
   • 2 canterets
   • 1 sota copa de vidre Blau
   • 3 empolles de vidre blau guarnides de lleutó
   • 12 empolles de medecina
   • 1 plat de vidre blanch
   • 1 tasa de vidre blanch per trau confitura
   • 12 bentoses, y tot esto es ja usat
   • 1 capsa y din(s) de ella 1 Niño Jesus de cartró
   • altra capsa redona y dins de la qual se encontran 5 pasta de Agnus, las quatre gornideas dee cola
   • 1 quadret de Snt. Francisco de Borja, guarnit de taferá
   • altra cabsa en la qual dins de ella se encontran 17 floreres, 6 de paper y las demes de cola, tot ja usat

dins lo mateix armari se encontra lo seguent

   • 54 llansols de Bri usats
   • 12 de estopa, usats
   • 23 llansols de tela usats
   • 12 cuyxineres de tela, usades

pàg. 165

   • 3 dotsenes de loballons de cotó
   • 8 toballoles de cotó
   • 6 estoballes de cotó
   • 6 dotxenes de toballons de bri
   • 12 estoballes de bri
   • 18 toballoles de bri
   • 3 dotsenes de toballoss de bri
   • 8 Banues, 5 de cothó y tres de canem
   • 3 cubrellits de andiana y tot esto ja usat
   • 1 guarnició de llit de glasa bermella usada (escrit al marge)
   • en lo dit quarto se encontran 2 caixas de pi usades, ab son pany y clau, grans y dins de la una se encontran tres quarteras de ammellas
   • Se encontra en lo sobredit quarto se encontran dos sellons y dos selles per anar â caball ab sas bridas, tot usat

Y segudament se pasa en lo Saló del segon piso y en ell se encontra lo seguent.

1 una porta ab dos batens ab son pany y clau.

   • Al entrant del dit Saló a la part dreta se encontra 24 matalasos
   • 15 coixins
   • 8 flasadas
   • 6 cubertors de Bayeta

pàg. 165 bis

   • 2 conxas
   • 9 draps de paiseria de estam
   • 5 draps de tapiseria de seda
   • tres senefes de seda sens sarrell y 7 ab sarrell
   • 2 rebastes de seda
   • 3 quarteras de llabor de canem

Y en lo debant del dit Saló se encontra una porta de pi ab 2 batents

Y així mateix a la dreta se encontra un quarto ab sa alcoba, y dins de ell se encontra lo seguent.

1 porta de pi ab son batiport

en lo dit alcoba se encontra 1 cortina de domas groch

en la sala de dit quarto se encontra una taula de pi

1 finestra ab dos batents

Y seguidament de desde lo dit quarto alcobat se es passat en un quarto nomenat lo quarto de la torre y en ell se encontra lo seguent.

1 porta de pi usada ab son pany y clau

dis del dit quarto se encontra

   • 6 dotsenes de madeixes de fil de ... pa

pàg. 166

al desobre de la porta del dit quarto se encontra un armari petit y dins de ell se encontran tres llibres de folio

   • 12 llibres de quart
   • en lo dit quarto se encontra 1 caixa de pi vella

en lo dit quarto se encontra una finestra Balconera ab dos batens y al devant de ella se encontra un balco de ferro petit usat.

Y en lo dit Saló del segon piso se encontra a la part esquerra un altro quarto ab son alcobat y en ell se encontra lo seguent.

1 porta de pi ab dos batents y dins del dit quarto se encontran tres quarteras de nous

2 finestres

en lo alcoba del dit quarto se encontra 1 cortina de domas grocha usada

1 taula gran dolenta

1 Baul petit guarnit de pell, ja usat

Y seguidament de desde lo dit recibidó del dit segon piso se es passat a la golfa y en ella se encontra lo seguent.

   • 8 llits de peu de gall ab sa ??

pàg 166 bis

   • 25 posts o taules de alva
   • 2 alforges usades
   • 1 maleta usada
   • 1 ase pera escalfar lo llit
   • 8 pells de llana y una de crestó

Y seguidament en lo dit primer resibidor, y al pasar a la cuyna, se encontra una porta de pi usada, y per ella se baixa en lo pastedor y dins del qual se encontra lo seguent .

   • 1 forn pera courer pá bo
   • 3 pasteresen lo dit quarto o pastedor, mitjanes, usades
   • 1 torn de passar farina, usat
   • 2 pales pera posar lo pa en lo dit forn

Y seguidament al pujar del dit pastador al dit recibidó a la part dreta se encontra un quarto petit, i dins de ell se encontra lo seguent.

1 porta de pi usada ab son pany y clau usat

dins de ell se encontra un trull de pedra bó.

1 carrega de sal

Al pujant dêl dit recibidó, a ma dreta, se encontra la presó

   • 1 bugader de gis

Y seguidament se es pasat en la entrada de la hera

(1º se es trobat un portal redó an dos batens y aixi mateix) escrit al marge

qui puja a la casa o castell, a la part esquerra se encontra lo seguent.

1 graner (1) y en entran en ell se encontra 1 porta de pi ab son pany y clau ja usat

dins del dit graner se encontra 18 quarteres blat segol

   • 1 quartá
   • 1 cabas

Y seguidament qui baixe al Selle a la part esquerra se encontra altro graner(2) y en ell se encontra lo seguent.

1 porta de pi usada ab son pany y clau

en lo dit Selle se y es encontrat 15 quarteres de blat segol

Y així mateix en la dita entrada qui puja del dalt dit graner a la dita entrada se encontra altro graner(3) y en ell se encontra lo seguent

1º 1 porta ab son pany y clau

a dins del dit graner se encontran tres quarteres de ordi

1 ayxabegó usat

quatre relles usades

3 jochs de cadenes pera tirar fusta

pàg 167 bis

en la dita entrada se encontran tres arreus pera llaurá usades

   • 3 jous usats
   • 3 jochs de correis ab sas tirandes pera llaurar, usats
   • 1 perpal usat
   • 3 aixades, 1 de gran y dos de petites, usades
   • altra aixada de punta gran, usada
   • 1 aixadó gran usat
   • 7 carregues de llenya
   • 3 destrals grans usades

al costat de la dita entrada a la part dreta se encontra un estable y dins de ell se encontra un egua yá vell

2 grames de pi usades

Y des de allí se pasa en lo Batedor y en ell se encontra lo seguent.

1º a ma dreta se encontre lo corral dels crestons ab sa porta de pi usada y en ell se encontre lo seguent.

120 crestons, esto es entre primals y terdats. 25 cabres, 25 cabrits y 8 sagalles

Y seguidament al sols de la dita hera o batedor se encontre en la dita part dreta una pollera y en ella se encontrá lo seguent

   • 24 gallines
   • 2 galls
   • 2 capons

Y així mateix en la dita part dreta, y en lo dit Batedor se encontre lo Bentador ab dos portes de pi usades

Y seguidament y continuant en la dita part dreta y en lo dit Batedor se encontre un cubert dit lo Cubert nou y en ell se incontren 8 quintars de palla

Y al eixir del dit Batedor se encontra la porta dels estables de les mules de carrey, y en los dits estables se encontre lo seguent.

1º en lo primer estable se encontre tres mules de carrey , la una parda de 8 anys y mida 6 palms tres quars, las altras negras, la una de 7 palms y temps 8 anys y la altra de 6palms, 3 quarts, y de tomps 4 anys

   • 3 bastos ab sas guarnicions usats

en lo segon estable o corral se encontra lo seguent.

   • 5 Bous de llaurar los dos rosos y los demes bermells, de temps 9 anys
   • en lo terser estable no se encontra cosa

Y seguidament al pasar per lo dit estable dels Bous se encontre lo paller al qual se encontra lo seguent.

30 quintars de palla

Y ultimament al eixir de dita hera o Batedor se encontra una porta la qual es la Prâl de dita hera ab dos batens, usada ab son pany y clau

Y des de l dita hera se es pasat en lo corral del Bestiar de llana y en ell se encontre lo seguent.

Pàg 168 bis

1 porta usada ab son pany y clau y dins de ell se encontra lo seguent.

   • 30 primals
   • dos moltons esquellers
   • 15 borrechs
   • 25 obelles
   • 10 Borregues
   • 1 marrá
   • 25 añells

Y en lo desota del dit cubert es lo estable dels tosinos y en ell se encontra lo seguent.

1 porta ab son pany y clau, usada y dins del dit estable se es encontrat 7 tosinos primals

Y seguidament de desde lo dit estable se es passat en lo estable ahont se enclouen les egues, y dins de ell se encontre lo seguent.

6 egues, una de grisa, altra roja y las demes negres, totas de temps poch mes o menos de 10 anys, de alsada 6 palms 3 quarts

 

Y seguidament se es pasat a pendrer inventari del Bens immobles, los quals son los seguents.

 

   • 1º tota aquella pessa de terra nomenada la tapia de damunt
   • la pessa de terra anomenada la tapia de davall

pág 169

   • la pessa de terra dita la tapieta
   • lo camp gran
   • lo camp xich
   • Solanes
   • La viña anomenada la millor
   • La terra dita lo mayoral
   • La viña dita Rosell
   • La viña dita vimeneres
   • La viña dita la Coma
   • La pessa de terra nomenada farraginals
   • La Orta
   • Carrera plana daball
   • Carrera plana damunt tot cultiu
   • 2 orts de regadiu
   • la Colomina herma
   • la costa de la Dida herma
   • la Devesa dels olivers, y estas herma

    

Y seguidament se es passat a la mola del moli fariner, lo qual es a la bora del Riu Noguera, y en lo dit molí se es encontrat lo seguent.

1 porta ab son pany y clau y dins de ell se es encontrat un Bolant ab tots los instruments necesaris pera moldrer

Al costat del dit molí se es encontrat un prat dit lo prat de la mola

En la Borda dita de Damunt se encontra lo seguent

Pàg 169 bis

1 porta ab son pany y clau y dins de la dita Borda se encontra un estable y sobre de ell un palle tot ab sa porta, y ab son pany y clau, y al rededor de ella se encontre un prat dit lo prat de la Borda de damunt

Al costat del dit prat una Berneda dita de la Borda de Damunt

Sobre la sobredita Borda se encontran dos pessas de terra hermes ditas los Planells

Pasat lo Riu Noguera se encontra altra Borda nomenada la Borda de franci, y en ella se encontra lo seguent.

   • 1 porta ab son pany y clauy dins de la dita Borda se encontra un estable y en lo dit estable se encontre un Ruch de tres anys, negre, de mida 5 palms y mitg
   • 1 Burra negra de hedat 15 anys y mida 5 palms y mitg
   • Un pallé ab 12 quintars de herba, y en lo dit palle se encontre ab una porta usada de pi ab son pany y clau

En lo rededor de la dita Borda se encontra un prat nomenat lo prat de Fransi y es de rech

Al pujant del dit prat al Ostal dit de Casoball se encontra altro prat nomenat lo prat del fangasos ? , y tambe es de rech

Pàg 170

Y així mateix se es passat a pendrer lo present inventari en lo hostal dit de Casoball y en ell se es encontrat lo seguent.

al costat de dit hostal se es encontrat una capella y en ella se es encontat lo seguent.

   • 1 porta de pi usada ab son pany y claui dins de ella se encontra un Altar , o, Cuadro de St. Antoni de Padua de prespectiva aba sons ornaments pera dir misa , y lo calser es de courer, y lo globo , y patena de plata, tot usat

Y seguidament se es passat en lo dit Ostal al qual se encontra lo seguent.

La porta de la hera ab dos batents, usada

A la part esquerra de la dita hera se encontra un pou ab sas galledes y una corriola

En la part dreta de dita hera se encontra un cubert dita la farreria ab sa port usada y ab son pany y clau

En lo dins de la dita farreria se encontra una enclusa usada

Y des de alli se pasa en la caso o hostal de Casoball y en ell se es encontrat lo seguent.

La porta Prâl ab dos batens usada, ab son pany y clau

   • un estable ab sas menjadores
   • contiguo al dit estable se encontra un palle

pàg 170 bis

Y seguidament al pujar de des de lo dit estable a la dita casa o hostal y al pujar per la escala y al mitj de ella se encontra la cuyna del dit hostal

Y aixi mateix se es passat en la sal en la qual se encontra lo seguent.

   • 1 taula estreta y llarga de pi, usada
   • 2 banchs depi estrets, usats
   • 1 finestra la qual dona claro a la dita sala
   • en la dita sala se encontra 2 quartos, 1 a la part dreta qui entra a la dita sala, y lo altro al cap davall de ella y en la dita part dreta
   • al dit quarto primer se encontra lo seguent
   • 1 porta de pi usada ab son pany y clau
   • 1 finestra ab dos batens la que dona llum al dit quarto
   • en lo dit ultim quarto se encontra una porta de pi usada y seguidament se encontra mes aball lo pastedor, y en ell està lo forn pera pastar ab sos

pàg 171

taulells ja usats y mes ans ... se encontra un quarto o cuyna Vella a la qual no se es encontratcosa alguna

Y des de alli se a pasat en las terra del dit hostal las quals estan contiguas a ell y son las seguents.

   • Un ort dit de Casoball
   • Una pessa de terra dita las palises
   • Altra pssa de terra dita lo camp de Casoball

Y des de allí se es pujat en altra casa dita la masia la qual es del dit Don Joseph de Copons, y en la qual casa se encontrat lo seguent.

1 porta de pi usada ab son pany y clau y dins de la dita casa se encontra lo seguent.

1 estable

sobre del dit estable y es lo trebol o mitja de la dita casa

Y aixi mateix se es pasat a la capella la que esta contigua a la dita casa Baix la inbocació de St. Antoni de Padua

Pàg 171 bis

Y en ella se es encontrat un faristol de ferro petit, ja usat

Y seguidament se es passat en la hera de la dita casa y en ella se es encontratlo seguent.

Dos quartos petits ab sa porta cada un de ells y tambe pany y clau, tot usat

Sobre dels dits quartos se encontre un cubert pera posar las garbas de la dita casa o masia

y desde alli se es passat en altro cubert dit lo Paller al qual se encontrat lo seguent.

1 porta de pi usada y seguidament se es baixat en lo estable del dit cubert, y en ell se es encontrat lo seguent.

1 porta de pi usada y seguidament se es baixat en lo estable del dit cubert, y en ell se es encontrat lo seguent.

   • 3 Bous llauradors de temps 8 añs
   • 2 Bous de 3 anys
   • 1 anyell
   • 6 Baques de fill de temps 8 anys poch mes o menos

lo Bestiar que lo dit Sr. Don Joseph de Copons té a mitges ab la Masia y es lo seguent.

   • 4 Bous llauradors de 8 anys poch mes o menos

pàg. 172

   • 4 Baques de fill de temps 9 anys poch mes o menos
   • 12 Burres Pardes de tempos 8 anys poch mes o menos
   • un Burro ja vell petit

Y seguidament se es passat en los bens immobles los quals son los seguents y son de la dita Masia

   • una pessa de terra dita lo Camdamun
   • altra pessa de terra dita lo cam davall cultivas
   • un terme dit lo Bosch de la dita Masia de Copons y lo dit Bosch es de Olsines plantat lo qual es contiguo a la dita Masia, y camps dit de Copons

    

Y aixi mateix se es passat a pendrer inventari dels pobles de Basalls y Carnalies Te la dita casa o Castell del dit Sr Dn Joseph de Copons qº lo qual es lo seguent.

Sr y Jurisdicional del Cibil tan se Camt. Del present poble de Malmercat

   • la Decima del dit poble

pàg. 172 bis

   • Un censal dit les talles que lo dit poble presta tots anys
   • Per lo dret de señoria fan los particulars del dit poble de Malmercat al dit Qº Dn Jph de Copons y a los succesort una perna de tossino tots añs
   • De altra part - escrit al marge: (5 gallines) –

Y aisi mateix se es passat a pendrer Inventari dels llochs de Glorieta y Montesclado en los quals lo di Dn, Jph de Copons te las señorias seguents.

   • Señor Jurisdicional tan en lo civil con en lo criminal del poble dit de Glorieta y de ell sen aporta lo dret de la meitat del Delme
   • Un censal dit de les talles
   • Fan tots lo anys al Dit Dn Jph y sos hereus los particulars del dit poble per lo dret de señoría una perna detosino cada un dels dits particulars, y en cuiscun any
   • Y aixi mateix fan tots any al dit Dn Jph y a sos hereus per lo dit dret - escrit al marge: (5 gallines) –

Pàg 173

   • Y aixi matei se es encontrat en lo dit poble de Glorieta dos moles o molins de farina ab un Bolan a cada una de ellas, ab los instruments se necesitan pera fer anar las ditas molas
   • Se es encontrat una torre propria del dit Sr Dn Jph de Copons Qº

Y seguidament se es passat en lo dit poble de Montesclado en lo qual te las mateixas facultats y señoria lo dit Sr Dn Jph de Copons y sos sucsesors a excepció de casa y moles

Y aixi mateix se es passat en lo dret de regalias y los las seguens.

   • en lo poble de Tornafort la meitat del Delme del grany
   • tot lo Delme de sanch
   • en lo dit lloch se cobra de dos cases una perna de tosino tots los

pàg. 173 bis

anys, y cada una de ellas de una altra casa, any per altra, una perna, y de altra de dos a dos anys altra perna.

Y ultimament de Sabarneda , Embonuy y Montenartro, cobran lo dit Sr Qº y sos sucsesors la tersera part del delme tan de grans com de sanch.

Y se â de saber que del present instrumt. F

Ynstat t requirit per la dita Dna Theresa de Copons y de Pont del dit poble de Malmercat Vuy dia 17 de Abril de 1774

Y la dita Sra Dna Theresa se Copons y de Pont firma de suma?

Pàg 174

Presents per testimonis lo Rnt. Francisco Rispa Pbre y Beneficiat del poble de Enviny y en lo present encontrat, y lo Rnt. Joan Oriol, Pbre y Rr del pnt lloch de Malmercat fer lo pnt demanats y pregats

(signa) Doña Teresa de Copons y de Pont

Tornar a Història